دستورالعمل صدور کارت بانکی برای اتباع خارجی ابلاغ شد

به گزارش دعوت، براساس دستورالعمل بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتبار می توانند برای اتباع خارجی بالاتر از 8 سال دارای مدرک آمایش، دفترچه اقامت یا دفترچه پناهندگی کارت بانکی با سقف خرید روزانه 15 میلیون تومان اعطا نمایند.

دستورالعمل صدور کارت بانکی برای اتباع خارجی ابلاغ شد

به گزارش دعوت، بانک مرکزی دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی را به بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد.

بر اساس این دستورالعمل بانک ها و موسسات اعتباری می توانند به اتباع خارجی غیرمقیم یا اشخاص حقیقی خارجی دارای مدرک آمایش، دفترچه اقامت یا دفترچه پناهندگی بالای 18 سال سن، کارت بانکی با سقف خرید روزانه 15 میلیون تومان در روز اعطا نمایند.

در سال 98 و 99 بعضی اتباع خارجی به خاطر مسدود شدن حساب بانکی خود با مسائل متعددی روبرو شده بودند.

این دستورالعمل با هدف ساماندهی افتتاح حساب و دریافت خدمات از بانک ها توسط اتباع خارجی تدوین شده است.

بخشنامه بانک مرکزی به توضیح زیر است:

احتراما همانگونه که استحضار دارند، وفق تبصره ماده 4 دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری مصوب جلسه 1390.10.12 شورای عالی مبارزه با پولشویی ابلاغی طی بخشنامه شماره 90.274508 مورخ 1390.11.17 ارائه هرگونه کارت الکترونیکی و نیر ارائه مجوز هرگونه خدمات الکترونیک به اتباع خارجی دارنده دفترچه پناهندگی صادره توسط نیروی انتظامی، کارت ویژه اتباع خارجی و کارت خروجی مدت دار (آمایش) صادره توسط وزارت کشور ممنوع می باشد.

علی رغم این و با توجه به شیوع بیماری کرونا و محدودیت های ناشی از آن در زمینه استفاده از وجه نقد و مسائلی که از این حیث برای اتباع یاد شده، پدید آمده، در جلسه مورخ 1399.11.12 شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین اقتصادی تروریسم مقرر شد باهدف تسهیل ارائه خدمات بانکی به اشخاص حقیقی خارجی، تا زمان تصویب و ابلاغ ضوابط اجرایی موضوع ماده (73) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مصوب جلسه مورخ 1398.7.21 هیات محترم وزیران و با لحاظ شرایط مورد نظر آن شورا، ضوابط مربوط به ارائه کارت بانکی به اتباع خارجی توسط بانک مرکزی تدوین و ابلاغ گردد. بر این اساس دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی مصوب جلسه مورخ 1399.12.10 کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به توضیح پیوست ایفاد می گردد.

به موجب ضوابط اخیر الذکر، موسسه اعتباری می تواند حداکثر یک کارت پرداخت ریالی با سقف خرید روزانه یکصد و پنجاه میلیون ریال با تاریخ انقضاء معین شده، به اشخاص حقیقی خارجی بالاتر از (18) سال تمام، اعطا نماید.

با عنایت به مراتب فوق و ضمن تاکید مجدد بر این که دستورالعمل پیوست تا زمان تصویب و ابلاغ ضوابط اجرایی موضوع ماده (73) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، قابل استناد می باشد، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96.149153 مورخ 1396.5.16 به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک / موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و نسخه ای از آن به مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال گردد و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید.

متن کامل دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی:

دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی در اجرای بند (3) از مصوبات پانزدهمین جلسه مورخ 1399.11.12 شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین اقتصادی تروریسم و با هدف تسهیل ارائه خدمات بانکی به اشخاص حقیقی خارجی، دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی، که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می گردد، به توضیح زیر تدوین می گردد:

ماده 1- در این دستورالعمل عبارات ذیل در معانی مشروح بکار می فرایند:

1 -آیین نامه: آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مصوب جلسه مورخ 1398.07.21 هیأت وزیران و ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 98.263550 مورخ 1398.08.04 بانک مرکزی؛

2 -بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

3 -مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد؛

4 -کارت پردا خت ریالی: انواع کارت های فیزیکی یا مجازی صادر شده توسط مؤسسه اعتباری که به دارنده آن امکان پرداخت و یا انتقال وجه به شخص دیگر را فراهم می سازد.

5 -مدارک شناسایی معتبر: مدارک شناسایی معین شده توسط کارگروه موضوع تبصره (6) ماده (21) آیین نامه، ابلاغی طی بخشنامه شماره 288747.99 مورخ 11 آذر 1399 بانک مرکزی و اصلاحات بعدی آن؛

6- اشخاص حقیقی خارجی مقیم: مشتمل بر

الف- اشخاص حقیقی خارجی که دارای گذرنامه با پروانه اقامت معتبر هستند.

ب- اشخاص حقیقی خارجی که دارای یکی از مدارک شناسایی معتبر؛ دفترچه اقامت ویژه یا دفترچه اقامت یا دفترچه پناهندگی یا مدرک آمایش می باشند؛

7 -اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم: مشتمل بر الف- اشخاص حقیقی خارجی دارای ویزا با تاریخ اعتبار صادره توسط وزارت امور خارجه و درج شده در گذرنامه؛

ب- اشخاص حقیقی خارجی دارای گذرنامه معتبر با تابعیت کشورهای لغو ویزا با ایران و دارای مهر ورود به کشور که مدت اعتبار آن از زمان ورود به کشور تا به امروز منقضی نشده باشد؛

پ- اشخاص حقیقی خارجی دارای ویزا تمدید شده توسط نیروی انتظامی و درج شده در گذرنامه.

2 8- شماره اختصاصی: شمارهای منحصر به فرد که برای هر یک از اشخاص خارجی معین و در چارچوب ماده (21) آیین نامه اختصاص داده می گردد.

ماده 2 - مؤسسه اعتباری بنا به درخواست اشخاص حقیقی خارجی بالاتر از (18) سال تمام و طبق شرایط مندرج در این دستورالعمل، میتواند نسبت به صدور کارت پرداخت ریالی و اعطای آن به متقاضی اقدام نماید. اختصاص کارت پرداخت ریالی، پیش از ایجاد یا معرفی حساب سپرده متناظر برای اشخاص حقیقی خارجی در چارچوب دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی مصوب هزار و دویست و بیست و هفتمین جلسه مورخ 1395.10.14 شورای پول و اعتبار و اصلاحات بعدی آن، ممنوع است.

تبصره- صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی کمتر از (18) سال تمام ممنوع است.

ماده 3 -صدور بیش از یک کارت پرداخت ریالی به نام هر شخص حقیقی خارجی مجاز نمی باشد. در صورت وجود کارت پرداخت ریالی فعال به نام شخص حقیقی خارجی، صدور کارت پرداخت ریالی جدید منوط به ابطال کارت پرداخت ریالی قبلی می باشد. بانک مرکزی شرایط اجرای این ماده را برای مؤسسات اعتباری فراهم مینماید. تبصره- اشخاص حقیقی خارجی دارای دفترچه اقامت ویژه یا پروانه اقامت معتبر، از شمول این ماده مستثنی میباشند.

ماده 4 -مؤسسه اعتباری مکلف است مدت اعتبار کارت پرداخت ریالی را در چارچوب مقررات مربوط به صدور و تمدید کارت های پرداخت و همچنین بر حسب شرایط اقامت و نوع مدرک شناسایی شخص حقیقی خارجی، به صورت زیر معین نماید:

4-1 -اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم؛ حداکثر تا تاریخ اعتبار ویزا صادر یا تمدید شده؛

4-2 -اشخاص حقیقی خارجی مقیم؛ حداکثر تا تاریخ انقضاء مدرک شناسایی معتبر. تبصره- در مورد اشخاص حقیقی خارجی دارای تابعیت کشورهای لغو ویزا با ایران، مدت اعتبار کارت پرداخت ریالی نباید بیش از سه ماه از زمان ورود شخص به کشور باشد.

ماده 5 -مؤسسه اعتباری مکلف است، حداکثر تراکنش خرید از کارت متعلق به اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم یا اشخاص حقیقی خارجی دارای مدرک آمایش، دفترچه اقامت یا دفترچه پناهندگی را به روزانه یکصد و پنجاه میلیون ریال محدود نماید.

تبصره- سقف خرید از کارتهای پرداخت ریالی متعلق به اشخاص حقیقی خارجی دارای دفترچه اقامت ویژه یا پروانه اقامت معتبر، مطابق سقفهای معین شده برای اشخاص ایرانی میباشد.

ماده 6 -مؤسسه اعتباری مکلف است پیش از صدور و اعطای کارت پرداخت ریالی به شخص حقیقی خارجی، تعهدات الزم مبنی بر عدم استفاده سایر اشخاص از کارت مذکور را از مشتری اخذ نماید. متقاضی دریافت کارت باید تعهد نماید که در صورت اطالع از بهرهبرداری سایر اشخاص، بالفاصله موضوع را به مؤسسه اعتباری اطالع دهد.

ماده 7 - مؤسسه اعتباری می بایست از صدور کارت پرداخت ریالی برای شخص حقیقی خارجی در موارد ذیل خودداری نماید:

7-1 - شخص حقیقی خارجی که در هنگام درخواست صدور کارت، مدارک شناسایی معتبری را برای حضور در ایران ارائه نمی کند؛

7-2 - شخص حقیقی خارجی که به حکم مراجع قضایی و یا به موجب قانون، ارائه خدمات به وی مجاز نمی باشد؛

7-3 - شخص حقیقی خارجی فاقد هویت قانونی یا شخص حقیقی خارجی که شماره اختصاصی وی به دلایلی اعم از فوت و غیره ابطال شده است؛

7-4 -شخص حقیقی خارجی که اقامت وی محدود به حوزه جغرافیایی خاصی مانند استان میباشد، در حالی که برای دریافت کارت پرداخت ریالی از حوزه دیگری که مجاز به اقامت در آن منطقه نمی باشد، به مؤسسه اعتباری مراجعه می کند؛

7-5 -شخص حقیقی خارجی که فاقد شناسه شهاب معتبر می باشد؛

7-6 -شخص حقیقی خارجی که از ارائه تعهدات الزم استنکاف نماید.

تبصره- چنانچه پس از اعطای کارت پرداخت ریالی معین گردد، شخص حقیقی خارجی از عمل به تعهدات خود، خودداری کرده است، مؤسسه اعتباری مکلف است مطابق با مقررات نسبت به ابطال کارت مذکور اقدام کند.

دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی در (7) ماده و (5) تبصره در چهلمین جلسه مورخ 10 اسفند 1399 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید و تا زمان تصویب دستورالعمل موضوع ماده (73) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، معتبر و قابل استناد است.

منبع: فارس

منبع: جام جم آنلاین
انتشار: 23 اردیبهشت 1400 بروزرسانی: 23 اردیبهشت 1400 گردآورنده: davataz.ir شناسه مطلب: 420

به "دستورالعمل صدور کارت بانکی برای اتباع خارجی ابلاغ شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "دستورالعمل صدور کارت بانکی برای اتباع خارجی ابلاغ شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید